A A A

Zabezpieczenie pszczół

Ochrona pszczół przed pestycydami wymaga szczególnej troski ze strony sadownika. W tabeli 9 podano stopień szkodliwości każdego pestycydu dla pszczół, a także prewencję, tzn. okres, jaki musi upłynąć od zakończe- nia opryskiwania roślin do momentu spodziewanego oblotu ich przez pszczoły. Na przykład dla Winylofosu, Thiodanu i Zolone okres ten wynosi parę godzin, dla Basudinu, Bi-58 i innych — kilka dni. 205 Aby uniknąć zatrucia pszczół, nie należy opryskiwać drzew kwitnących. Jeśli opryskiwanie w okresie kwitnienia jest konieczne, należy używać środków mało szkodliwych lub praktycznie nieszkodliwych dla pszczół (o krótkiej prewencji), a sam zabieg wykonać po zachodzie słońca lub w czasie mżawki, gdy pszczoły nie latają. Niedopuszczalne jest opryskiwanie kwitnących drzew w dni słoneczne, podczas oblotu pszczół. Ponadto przed przystąpieniem do opryskiwania należy: zniszczyć w sadzie kwitnące chwasty, poinformować o terminie opryskiwania okolicznych pszczelarzy, aby mogli odpowiednio zabezpieczyć pasieki; jest to szczególnie ważne, jeśli planuje się wykonanie zabiegu środkami trującymi lub szkodliwymi, w czasie opryskiwania uważać, aby krople cieczy nie padały na sąsiednie pola z kwitnącymi roślinami (np. z rzepakiem, rubinem, koniczynami itp.). Za zatrucie pszczół pestycydami pełną odpowiedzialność finansową ponosi sadownik, który przeprowadził zabieg ochrony roślin.