A A A

Sposób i częstotliwość opryskiwania

Jednym z podstawowych warunków skuteczności pestycydów jest równomierne pokrycie nimi wszystkich części rośliny. Jednym z najczęś­ciej popełnianych błędów jest niedostateczne opryskanie wierzchołków drzew. Może to być spowodowane albo wadliwym ustawieniem końcó­wek rozpylających, albo zbyt duzą wysokością drzewa, wskutek czego wierzchołek znajduje się poza zasięgiem cieczy (rys. 104). W pierwszym wypadku trzeba poprawić nachylenie końcówek, w drugim — podczas najbliższego cięcia obniżyć korony tak, aby wysokość drzew wynosiła około 3 m. Pospolitym błędem jest również dopuszczanie do nadmiernego zagęszczania koron, co uniemożliwia dostanie się cieczy do ich wnętrza. W tym przypadku prawidłowe prześwietlenie koron zwiększy efektywność ochrony. Trzecim pospolitym błędem jest nieprzestrzeganie norm zużycia cieczy omówionych uprzednio. Normy zużycia cieczy ściśle zalezą od średnicy kropel wytwarzanych przez dysze. Jeśli zmniejszy się zużycie cieczy, nie zmniejszając jednocześnie średnicy kropel, to liście opryskiwa­nych roślin będą mniej dokładnie pokryte cieczą, co obniży skuteczność zabiegu, nawet jeśli dawka pestycydu była zgodna z zaleceniami. Czynnikiem atmosferycznym bardzo utrudniającym opryskiwanie, jest wiatr. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnych opryskiwaczy drobnokropli-stych. Zbyt silne podmuchy wiatru zmieniają kierunek strumienia cieczy oraz znoszą ją na bardzo duże nieraz odległości, wskutek czego rośliny są mniej dokładnie pokryte pestycydem. Ponadto kropelki cieczy mogą dostać się na sąsiednie pola uprawne. Przyjmuje się, że nie należy opryskiwać drzew przy prędkości wiatru przekraczającej 5 m na s. W praktyce najlepiej jest wykonywać opryskiwanie w nocy lub nad ranem, gdy na ogół pogoda jest bezwietrzna, a pszczoły nie oblatują roślin. Preparat naniesiony na powierzchnię roślin pozostaje tam przez określony czas, po którym rozkłada się pod wpływem czynników atmosferycznych i wydzielin roślinnych. Okres, w którym pestycyd zachowuje swą toksy­czność, czyli jego trwałość, jest cechą charakterystyczną pestycydu i waha się od paru godzin (np. Winylofos) do kilku tygodni (np. Metasystox (i) forte). Ponadto następuje tzw. biologiczne rozcieńczenie pestycydu, spowodowane zwiększeniem się powierzchni opryskanych liści i owoców, pojawieniem się nowych liści itp. (rys. 105). Jeśli okres zagrożenia przez patogeny lub szkodniki jest dłuższy od okresu trwałości pestycydu, opryskiwanie należy powtórzyć po upływie pewnej liczby dni podanej w zaleceniach szczegółowych (tab. 16-30). Preparaty ulegają również zmyciu przez deszcz. Przyjmuje się, że nawet kilkumilimetrowy opad w ciągu 2-3 godzin po opryskiwaniu całkowicie zmywa preparat z liści i owoców, co zmusza do powtórzenia zabiegu. Ulewne deszcze (16 mm i więcej opadu), podające nawet po paru dniach od zabiegu, całkowicie zmywają pestycydy niesystemiczne. Tabela 14. Długość okresu zwilżenia liści i wilgotności względnej powietrza powyżej 90% w godzinach niezbędnych do zakażenia (wg Millsa) Nieco odmiennie zachowują się pestycydy systemiczne. Środki te, a zwłaszcza fungicydy systemiczne, mogą być całkowicie zmyte, i to nawet przez niewielkie opady w ciągu 3-12 godzin po opryskiwaniu, zależnie od preparatu. Jeżeli jednak w ciągu tego czasu opady nie wystąpią, to preparaty całkowicie wnikną do tkanek roślinnych.